Ons Leit am Gemengerot

Buergermeeschter

Serge HOFFMANN

 • Comité Section CSV: Président
 • Bourgmestre
 • Alter: 53

Schäffen

Chantal BOULANGER-HOFFMANN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Echevin
 • Alter: 56

Manou DECKER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Echevin
 • Alter: 32

Carlo MOES

 • Comité Section CSV: Membre
 • Echevin
 • Alter: 58

Gemengeréit

Fernand BOHLER

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 61

Jimmy CARELLI

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 27

Roger FRANK

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 35

Daniel FREYMANN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 53

Astrid MOSEL

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 60

Guy ROBERT

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 52

Mely STEINBACH

 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 61

Nello ZIGRAND

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 62