Comité

 

 

Président
Serge
Hoffmann
Vice-Président
Fernand
Bohler
Astrid
Mosel
Secrétaire
Sylvaine
Zigrand-Dupont
Trésorier
Jeannot
Faber
Membre
Laurianne
Asorne-Kedad
Chantal
Boulanger-Hoffmann
Guy
Britz
Jimmy
Carelli
Manou
Decker
Roger
Frank
Daniel
Freymann
Pol
Konz
Stephan
Krier
Daniel
Michels
Carlo
Moes
Artur
Nora
Guy
Robert
Norbert
Schortgen
Camille
Wagner
Diane
Welter-Karger
Manuel
Weyland
Nello
Zigrand
Willy
Zimmer